Tractament de la diversitat

S’inclou en aquest títol el tractament educatiu dels alumnes que requereixen determinats suports i atencions específiques derivades de circumstàncies socials, de discapacitat física, psíquica o sensorial o que manifesten trastorns greus de conducta. També precisen un tractament específic els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i els que s’han integrat tard al sistema educatiu espanyol.

 

 

 Accediu al Document Tractament de la diversitat inclòs al PEC.