Transport

 • Dates funcionament del servei:

  ·         Dies lectius del curs actual, amb els corresponents horaris intensiu (setembre i juny) i complet (d’octubre a maig).

  Usuaris:

  ·         Tots els alumnes d'Infantil i Primària, els pares dels quals hagen sol·licitat l’ús del servici de transport escolar, hauran d’utilitzar-lo en tots els viatges d’anada i tornada al centre.

  ·         Actualment ho són els alumnes de les urbanitzacions de la ruta “Urbanització Montecristina – l’Hereu”.

  ·         LA BECA DE MENJADOR NO ESTÀ VINCULADA AL SERVEI DE TRANSPORT.

  Ús del servei

  ·         L’alumne usuari del servici de transport escolar, ho farà en la parada que s’haja establit més pròxima al domicili de residència que figure en la sol·licitud.

  ·         Si durant el curs, es produïx un canvi de domicili, el pare, la mare o el tutor, ho hauran de comunicar al centre; i es tindrà en compte a partir de l’endemà del canvi

  ·         Només s’autoritzarà l’ús del servici en un sol sentit (anada o tornada i tots els dies de dilluns a divendres), quan ambdós pares o tutors, tinguen un horari laboral que coincidisca amb l’horari de l’anada o la tornada de la ruta de transport escolar. Este requisit haurà de ser necessàriament justificat amb certificats de les empreses en els quals s’indique l’horari de treball de cada un.

  Persones que recullen els xiquets:

  ·         Han d’estar reflectides en la fitxa de l’alumne, amb la fotocòpia del seu DNI on conste la foto. CAL SER FORÇOSAMENT PUNTUALS, tant en l’entrada com en l’eixida dels alumnes. En el cas d’un imprevist cal trucar al telèfon del bus, identificar-se amb dades del DNI i donar el nº de DNI de la persona que el recollirà i una breu descripció física. SI UN ALUMNE NO ES REPLEGA SEGUINT AQUESTES NORMES, EL SERVEI EL LLIURARÀ A LA POLICIA MUNICIPAL.

  Peticions especials:

  ·         Si per qualsevol circumstància no es necessita el servici uns dies en concret, s’haurà de reflectir en la sol·licitud de transport escolar i s’haurà d’indicar el motiu, els dies i el servici que no s'utilitzarà, i la persona o persones que poden arreplegar l’alumne en la parada establida de tornada i presentar fotocòpia del DNI o NIE de les persones autoritzades.

  ·         No usar el servei un o varis dies: avisar a l’equip directiu almenys el dia anterior i abans de les 16:30 h. (o les 13 h.).

  ·         Variar l’hora d’eixida del servei (vesprada): avisar amb antelació a l’equip directiu.

  PÈRDUA DEL DRET

  ·         La no-utilització del servici, sense un motiu degudament justificat, durant un període superior a quatre dies consecutius, donarà lloc a la pèrdua del dret al servici.

  ·         En el cas descrit en el punt anterior, el centre comunicarà per escrit i de forma fefaent als pares o tutors de l’alumne aquesta circumstància, i els donarà un termini d’al·legacions no superior a cinc dies.

  ·         Si al llarg del curs, el Consell Escolar del Centre s’assabenta que el domicili de residència real de  l’alumne no és l’indicat en la sol·licitud del servici de transport escolar, es perdrà el dret a aquest servici i per tant al de menjador, des del primer dia del curs. En aquest cas, i si en el centre hi haguera llista d’espera per a accedir al servici de menjador, aquest alumne, passaria a ser l’últim de la llista. La readmissió, si se sol·licita, es produirà amb l’ingrés previ en el compte bancari, que tinga establit el centre de funcionament del menjador, de l’import de l’ajuda concedida en la/les nòmina/nòmines corresponen.

  ALTRES       QÜESTIONS IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

  ·         Tornar complimentats els carnets de transport el dia següent al que entre l’alumne a l’autobús.

  ·         Els alumnes van acompanyats en tot moment per un monitor, però també és molt convenient que des de casa es consciencie de la importància d’anar ben segut i tranquil, sense mai cridar ni alçar-se.

  ·         En el cas de un retard considerable i atribuïble a l’inici del servei, s’avisaria a persones de cada parada.

  ·         Les hores de l’empresa són orientatives. Ara al principi cal estar 8 o 10 minuts abans fins que s’ajuste l’horari.

  HORARI PREVIST PER L’EMPRESA (si hagueren modificacions significatives, s’informaria puntualment)

   

  PARADES

  HORARI ENTRADA

  HORARI EIXIDA

  Juny i setembre

  D’octubre a maig

  Juny i setembre

  D’octubre a maig

  Urb. L’Abeller

  8:30

  8:55

  13:23

  16:53

  Urb. Afanias/Alcormar/La Galera

  8:32

  9:02

  13:25

  16:55

  Urb. Masia Gaetá

  8:35

  9:05

  13:20

  16:50

  Urb. Vall d’Umbrí

  8:40

  9:10

  13:15

  16:45

  Urb. La Coma

  8:47

  9:17

  13:09

  16:39

  Urb. La Coma-Golf

   8:50

   9:20

  13:07

  16:37

  CEIP L’HEREU

  8:57

  9:27

  13:00

  16:30